โรงเรียนบ้านหนองผือ ประถมศึกษาเลย เขต ๑

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ระดับปฐมศึกษา)

วันที่ 29 พ.ค. 2560
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ระดับปฐมวัย)
          มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย  เด็กจะบรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในจุดหมาย 12 ข้อ  และการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยต้องคำนึงถึงคุณลักษณะตามวัยของเด็กด้วย  โรงเรียนบ้านหนองผือ  จึงนำสู่การวิเคราะห์คุณลักษณะตามวัยเพื่อกำหนดตัวบ่งชี้  และสภาพที่พึงประสงค์  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
1.  ด้านร่างกาย
     มาตรฐานที่ 1  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีน้ำหนัก ส่วนสูง  เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุ
1.น้ำหนัก  ส่วนสูงได้สัดส่วนตามเกณฑ์
2.เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุ
1.น้ำหนัก ส่วนสูงได้สัดส่วนตามเกณฑ์
2.เส้นรอบศีรษะตามเกณฑ์อายุ
ตัวบ่งชี้ที่ 2
รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้บางชนิด
2.ล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ำ  ห้องส้วม
3.ขับถ่ายเป็นเวลา
4.พักผ่อนเป็นเวลา
5.ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
1.รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิด
2.ล้างมือหลังจากใช้ห้องน้ำ  ห้องส้วม
3.ขับถ่ายเป็นเวลา
4.พักผ่อนเป็นเวลา
5.ระมัดระวังความปลอดภัยรู้จักดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
   
 มาตรฐานที่  2  กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วและทรงตัวได้ดี
1.วิ่งและหยุดได้โดยเสียการทรงตัวเล็กน้อย
2.กระโดดขาเดียวอยู่กับที่ได้
3.เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้
4.เดินต่อเท้าไปข้างหน้าตามแนวได้
1.วิ่งอย่างรวดเร็วและหยุดได้โดยไม่เสียการทรงตัว
2.กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
3.เดินขึ้นลงบันไดสลับเท้าได้อย่างคล่องแคล่ว
4.เดินต่อเท้าถอยหลังตามแนวได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ใช้มือได้อย่างคล่องแคล่ว
1.โยนลูกบอลไปข้างหน้าได้
2.รับลูกบอลได้โดยไม่ใช้ลำตัวช่วย
3.เขียนรูปสี่เหลี่ยมมีมุมชัดเจนได้
4.ตัดกระดาษตามแนวเส้นได้
5.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเล็กได้
1.โยนลูกบอลไปข้างหน้าอย่างมีเป้าหมายได้
2.รับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นได้
3.เขียนรูปสามเหลี่ยมมีมุมชัดเจนได้
4.ตัดกระดาษตามแนวเส้นตรงได้โดยไม่มีรอยหยัก
5.ร้อยวัสดุที่มีรูขนาดเล็กได้
 
2.  ด้านอารมณ์และจิตใจ
     มาตรฐานที่  3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
การแสดงออกด้านอารมณ์อย่างเหมาะสมตามวัยและสถานการณ์
1.ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี
2.แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับบางสถานการณ์
1.ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี
2.แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
1.บอก/แสดงสีหน้าท่าทางพอใจในผลงาน/ความสามารถและยอมรับในสิ่งที่ตนมีอยู่  เป็นอยู่
2.รับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นได้บ้าง
3.บอก/แสดงสีหน้าท่าทางพอใจในผลงาน/ความสามารถและยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีอยู่/เป็นอยู่
1.บอก/แสดงสีหน้าท่าทางพอใจในผลงาน/ความสามารถและยอมรับในสิ่งที่ตนมีอยู่  เป็นอยู่
2.รับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นได้บ้าง
3.บอก/แสดงสีหน้าท่าทางพอใจในผลงาน/ความสามารถและยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นมีอยู่/เป็นอยู่
 
     มาตรฐานที่  4  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ
1.เก็บของเล่นเข้าที่ได้
2.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
3.รู้จักรอคอยและเข้าแถวตามลำดับก่อนหลัง
4.เข้าแถวได้อย่างมีระเบียบ
5.ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน โรงเรียนอย่างเหมาะสม
1.เก็บของเล่นเข้าที่ได้เรียบร้อย
2.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ
3.รู้จักรอคอยและเข้าแถว
ตามลำดับก่อนหลัง
4.เข้าแถวได้อย่างมีระเบียบ
5.ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน  โรงเรียนอย่างเหมาะสม
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ซื่อสัตย์สุจริตและยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น
1.รู้จักขอโทษและให้อภัย
2.ไม่แย่งหรือหยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
1.รู้จักขอโทษและให้อภัย
2.ไม่แย่งหรือหยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ 3
มีความเมตตากรุณาและช่วงเหลือแบ่งปัน
1.แสดงความรักเพื่อนและสัตว์เลี้ยง
2.ไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเสียใจ
3.รู้จักแบ่งปันและเริ่มช่วยเหลือผู้อื่น
1.แสดงความรักเพื่อนเด็กที่เล็กกว่าและสัตว์ต่างๆ
2.ไม่ทำร้ายผู้อื่นและไม่ทำให้ผู้อื่นเสียใจ
3.รู้จักแบ่งปันและเริ่มช่วยเหลือผู้อื่น
ตัวบ่งชี้ที่ 4
รู้จักประหยัดและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.รู้จักรักษาสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
2.รู้จักอดทน รอคอย และรู้จักการอดออม
1.รู้จักรักษาสิ่งของ/เครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกัน
2.รู้จักใช้น้ำ/ไฟฟ้าอย่างประหยัด
3.รู้จักการอดทน รอคอย และรู้จักการอดออมเพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้า
 
     มาตรฐานที่  5  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
สนใจและมีความสุขกับศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
1.สนใจและมีความสุขขณะทำงานศิลปะ
2.สนใจและมีความสุขกับเสียงเพลง  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
1.สนใจและมีความสุขขณะทำงานศิลปะ
2.สนใจ ชื่นชมและมีความสุขกับเสียงเพลง  ดนตรี  และการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ที่ 2
แสดงออกทางด้านศิลปะ  ดนตรี  และการเคลื่อนไหวตามจินตนาการ
1.สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ
2.แสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะและดนตรี
1.สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ
2.แสดงท่าทางเคลื่อนไหวประกอบเพลง  จังหวะและดนตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 3
รักการออกกำลังกาย
สนใจและมีความสุขในการชม/การเล่น/การออกกำลังกาย สนใจและมีความสุขในการชม/การเล่น/การออกกำลังกาย
 
3.  ด้านสังคม
     มาตรฐานที่  6  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง
1.แต่งตัวได้ด้วยตนเอง
2.รับประทานอาหารได้ด้วยตนเองโดยไม่หกเลอะเทอะ
3.รู้จักทำความสะอาดร่างกายหลังจากเข้าห้องน้ำ  ห้องส้วม
1.เลือกเครื่องแต่งกายและแต่งตัวด้วยตนเอง
2.รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี
3.ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารได้
4.ทำความสะอาดร่างกายได้
 
 
     มาตรฐานที่  7  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
2.ทิ้งขยะถูกที่
3.ไม่ทำลายสาธารณสมบัติ
 
1.สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
2.ทิ้งขยะถูกที่
3.ไม่ทำลายสาธารณสมบัติ
4..ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ตัวบ่งชี้ที่ 2
มีสัมมาคารวะและมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
1.แสดงความเคารพตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นได้
2.รู้จักกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ
 
1.แสดงความเคารพตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่นได้
2.รู้จักทักทาย  กล่าวคำขอบคุณและขอโทษ
3.ปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามกาลเทศะ
 
     มาตรฐานที่  8  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
1.รู้จักรอคอย
2.เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
1.รู้จักรอคอยตามลำดับก่อนหลังได้
2.เล่นหรือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มได้  โดยมีจุดหมายร่วมกัน
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
2.เริ่มรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามได้บางครั้ง
1.ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน
2.เป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี
 
4.  ด้านสติปัญญา
     มาตรฐานที่  9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
สนทนาโต้ตอบ  เล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
1.สนทนาโต้ตอบ/เล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่อง
2.ฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่ต่อเนื่องได้
1.สนทนาโต้ตอบหรือเล่าเรื่องเป็นราวได้
2.ฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและนำคำสั่งมาถ่ายทอดได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้
1.เปิดและทำท่าอ่านหนังสือได้
2.ขีดเขียนเป็นเส้นคล้ายตัวหนังสือ (โดยไม่เน้นความถูกต้องและไม่ได้เกิดจากการฝึก)
3.เขียนภาพ / สัญลักษณ์ตามความต้องการของตนเองได้
1.เปิดและทำท่าอ่านหนังสือพร้อมทั้งเล่าเรื่องราวได้
2.เขียนชื่อ คำ ข้อความที่ลอกแบบหรือจำมาได้
3.เขียนภาพ/สัญลักษณ์ตามความต้องการของตนเองได้
 
     มาตรฐานที่  10  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
มีความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ
1.บอกคุณสมบัติของสิ่งที่มองเห็นได้ 3 อย่าง
2.บอกรสของสิ่งที่ชิม  ได้ 3 รส
3.บอกเสียงที่ได้ยินได้ 3 เสียง
4.บอกกลิ่นของสิ่งที่ตนดมได้ 3 กลิ่น
5.บอกความรู้สึกของสิ่งที่สัมผัสได้ 3 อย่าง
6.จำแนกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้ 4–5 อย่าง
7.จัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ ได้ 3 ลักษณะ
8.เรียงลำดับสิ่งต่างๆ  ได้ 4 –5 ลำดับ
9.เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ 4-5 ลำดับ
10.บอก/แสดงตำแหน่ง“บน-ล่าง”ทิศทาง
“เข้า-ออก”ได้
11.บอก/แสดงความ
สัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ได้ 2 ประเภท
12.บอกหรือแสดงค่าจำนวน 1 - 5
1.บอกคุณสมบัติของสิ่งที่มองเห็นได้ 4 อย่าง
2.บอกรสของสิ่งที่ชิม   ได้ 4 รส
3.บอกเสียงที่ได้ยินได้ 4 เสียง
4.บอกกลิ่นของสิ่งที่ตนดมได้ 4 กลิ่น
5.บอกความรู้สึกของสิ่งที่สัมผัสได้ 4 อย่าง
6.จำแนกเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ได้ 6-10 อย่าง
7.จัดหมวดหมู่สิ่งต่างๆ ได้ 4 ลักษณะ
8.เรียงลำดับสิ่งต่างๆ ได้ 6 - 10 ลำดับ
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2
แก้ปัญหาในการเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆ
1.รู้จักขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา
2.เริ่มตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้
3.พยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองหลังจากได้รับคำชี้แนะ
4.รู้จักตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและเริ่มเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น
1.พยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง
2.ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆและยอมรับผลที่เกิดขึ้น
 
     มาตรฐานที่  11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
ทำงานศิลปะตามความคิดของตนเอง
1.สร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดยมีรายละเอียด
2.วาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้
1.สร้างผลงานตามความคิดโดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมและแปลกใหม่
2.วาดภาพตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2
แสดงท่าทางตามความคิดของตนเอง
แสดงท่าทางตามความคิดและจินตนาการได้อย่างอิสระ แสดงท่าทางเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3
เล่าเรื่องราวหรือนิทานตามความคิดของตนเอง
เล่านิทานหรือเรื่องราวตามจินตนาการได้ เล่านิทาน  เล่าสิ่งที่ตนคิด
หรือเรื่องราวตามจินตนาการได้
 
     มาตรฐานที่  12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์
เด็กอายุ 4 ปี เด็กอายุ 5  ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1
สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ
1.ร่วมกิจกรรมด้วยความ
สนใจได้นานอย่างมีความสุข
2.มีความสนใจหยิบ/เปิดหนังสือดูและอ่านภาพ
3.มีความสนใจขีดเขียนลากเส้นต่างๆ
1.ร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจตั้งแต่ตนจนจบอย่างมีความสุข
2. รักหนังสือและมีความสนใจหยิบ/เปิดหนังสือดูและอ่านภาพ
3.มีความสนใจขีดเขียนลากเส้นต่างๆอย่างมีความหมาย
ตัวบ่งชี้ที่ 2
แสวงหาคำตอบด้วยวิธีการที่หลากหลาย
1.ถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
2.แสดงหาคำตอบ/ข้อสงสัยด้วยวิธีการซักถาม  สำรวจ  ค้นคว้า  ทดลอง
3.เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ใช้ในชีวิตประจำวันได้
1.ถามคำถาม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจ
2.แสดงหาคำตอบ/ข้อสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย
3.เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ ในชีวิต
ประจำวัน