บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรมสัมนาวิชาการที่ผ่านมา

วันที่ 16 มี.ค. 2560
ผู้เข้าชม : 345
ตัวอย่างกิจกรรมของนักศึกษาปริญญาโทที่ผ่านมา
นี่เป็นเพียงส่วนนึง ของงานสัมมนา งานกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา การจัดการงานวิศวกรรม