บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 19 พ.ย. 2560

ระบบการเรียนการสอนแบบ Block Course

             Block Course คือ  เรียนให้จบไปเป็นรายวิชา ๆ สามารถเข้าศึกษาได้ทุกช่วงการเปิดใหม่ของแต่ละรายวิชา  โดยใช้เวลา 5 สัปดาห์ต่อรายวิชา  นักศึกษาสามารถวางแผนเรียนได้ล่วงหน้าด้วยตนเอง  และสามารถดูแลให้จบการศึกษาได้ตามเวลาที่วางแผน
 

ระบบการศึกษา

จัดการศึกษาแบบระบบไตรภาคสองแผนคือ

     -  แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์

     -  แผน ข.  ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์


โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต  หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต  
หมวดวิชาเอก 6 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วนกิต

จำนวนหน่วยกิตรวม 39 หน่วยกิต

แผน ข. ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต  หมวดวิชาแกน 9 หน่วยกิต  
หมวดวิชาเอก 6 หน่วยกิต  หมวดวิชาเลือกเสรี 15 หน่วยกิต  
การศึกษาอิศระ 3 หน่วยกิต

 

                 


            หมายเหตุ   นักศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยต้อง

                               เรียนวิชา  700-100  ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต


บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6915900 อีเมล์ : meng1@siam.edu

Engine by SchoolWeb.in.th