บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

วันที่ 23 ก.ค. 2561


 

บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตร  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)

สาขาวิชา  การจัดการงานวิศวกรรม

M.Eng. (Engineering Management)


ปรัชญาและวัตถุประสงค์

          เพื่อพัฒนาวิศวกร  นักเทคโนโลยีและนักบริหาร  ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านหลักการบริหารงานวิศวกรรม  สามารถนำความรู้ทางวิศวกรรมและหลักการบริหารงานอุตสาหกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจการจัดการงานวิศวกรรม  มีความเข้าใจเรื่องการลงทุนการบริหารการผลิต  การตลาด  และการเงิน  วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเชิงวิศวกรรม  และเชิงเศรษฐศาสตร์ควบคู่กัน  โดยมีวิชาครอบคลุมทั้งในด้านการบริหารการดำเนินงาน (Operations Management)  การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)  การบริหารโครงการ (Project Management)  และการบริหารระบบข่าวสารข้อมูล (Information System Management)  เพื่อให้มีแนวทางวิชาชีพ  (Professional Oriented)  โดยเน้นไปที่ความหลากหลายทางวิชาการ  ทั้งส่วนที่เป็นหลักสูตรคณาจารย์  และแนวทางการจัดการอย่างเป็นระบบ  การเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  เป็นการวิเคราะห์ถึงเหตุของปัญหาซึ่งเป็นที่ต้องการรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต

จุดเด่นของหลักสูตร

          1.  เป็นหลักสูตรระบบการบริหารจัดการที่เน้นความหลากหลายขององค์ความรู้  ประสบการณ์ของคณาจารย์และการเรียนการสอนที่มีแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบ
          2.  เป็นหลักสูตรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

 
 

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6195900 อีเมล์ : poonpoon99@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th