บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่ 23 ก.พ. 2562คณาจารย์ประจำหลักสูตร

รศ.ดร.วันชัย  ริจิรวนิช                            ศ.ดร.กัญจน์  นาคามดี

ผศ.ดร.ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์              ผศ.สราวุฎฐ์  วรสุมันต์

ผศ.ดร.อาทิตย์  โสตรโยม                       ผศ.ดร.รัฐวุฒิ  รู้แทนคุณ

ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  วงศ์วนิชทวี              ดร.วนิดา  เลิศพิพัฒนานนท์

ดร.ฐกลพัศ  เจนจิวัฒนกุล                       ผศ.พงศ์พัฒน์  เพ็ชรรุ่งเรือง

อ.ปุณยิศา  คืนดีคณาจารย์รับเชิญ

ศ.ดร.ปารเมศ  ชุติมา                           รศ.สุทัศน์  รัตนเกื้อกังวาน

รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร                   รศ.ดร.พิชิต  สุขเจริญพงษ์

รศ.ดร.ชูเวทย์  ชาญสง่าเวทย์                 รศ.จิรพัฒน์  เงาประเสริฐวงศ์

รศ.ดำรงค์  ทวีแสงสกุลไทย                   รศ.ดร.จิรศิริพงศ์  เจริญภัณฑทรักษ์

ผศ.ดร.พีรวัฒน์  ปลาเงิน                       ผศ.ดร.ก่อเกียรติ  บุญชูกุศล

ผศ.ดร.สมชาย  พัวจินดาเนตร                 ผศ.ดร.สมภพ  ตลับแก้ว

ผศ.ดร.ณัฐชา  ทวีแสงสกุลไทย               ผศ.ดร.ไชยนันท์  ปัญญาศิริ

ผศ.เบญจวรรณ  อุชุพงศ์สมร                  ผศ.ดร.จิดาภา  ถิรศิริกุล

ผศ.ไตรทศ  ขำสุวรรณ                          ผศ.เริงสันต์  มวลชนธรรม

อาจารย์ ดร.พรชัย  พัชราวนิช                 อาจารย์ ดร.สุทยุต  โอสรประสพ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา  พัชราวนิช               อาจารย์ ดร.วิโรจน์  จิรประภานนท์

อาจารย์ ดร.สมโภชน์  มายะรังส               อาจารย์ ดร.ภัทราวุธ  รุธิรวัฒน์

อาจารย์ ดร.ชลิศา  รัตรสาร                    อาจารย์ ดร.วิจิตร  สุขพินิจ

อาจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์            อาจารย์ นุชนาฎ  รามสมภพ

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ที่อยู่ 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ 095-6963655, 081-6195900 อีเมล์ : poonpoon99@hotmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th