Lowcarbonwatklang
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดกลางจัดอบรมนักรบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ...