ห้องสมุดโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา

ประวัติโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา

วันที่ 25 มี.ค. 2562

โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา
   โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ให้เฉพาะพระภิกษุสามเณร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระภิกษุ
สามเณร