ห้องสมุดโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา

ประวัติโรงเรียนวัดหย่วนวิทยา

วันที่ 21 ม.ค. 2562

โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา
   โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ให้เฉพาะพระภิกษุสามเณร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมพระภิกษุ
สามเณรให้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมแรกเริ่ม ได้เปิดสอน ในรูปแบบของโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสังกัด กรมสามัญศึกษา กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน
   ต่อมา ในปี ๒๕๓๔ ได้ขออนุญาต กรมการศาสนา เปลี่ยนมาเป็น โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ ขอรับการจัดตั้ง
จากกรมการศาสนา เลขที่ ๒๓/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๕ ซึ่งเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
   ปี ๒๕๓๖ จึงได้ขออนุญาตเปิดสอนเพิ่ม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับอนุญาต ตามหนังสือ กรมการศาสนา ที่ ศธ 0404/11383 ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๑
ปัจจุบัน โรงเรียนวัดหย่วนวิทยา ตั้งอยู่ที่ วัดหย่วน  ตำบลหย่วน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา 56110 โทร 054416204