smart onie for smart farmer

วันที่ 28 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 176

วันที่ 28 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลไหล่ทุ่ง จัดอบรม smart onie for smart farmer  โดยมี นายสุรเชษฐ์ วันวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมเป็นประชาชนทั่วไป จำนวน 15 คน ณ บ้านไหล่สูงหมู่ 2 ตำบลไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล. จังหวัดอุบลราชธานี 


 


 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรายวิชาที่ทำการสอนมี 4รายวิชา คือวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุขให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล รุ่นที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 อำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน. อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการจัดการศึกษาของ กศน.ในยุคปัจจุบันและการใช้ Application Echo English" เพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน.จากนั้นวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลบรรยายเรื่อง "การกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 กศน.ตำบลไหล่ทุ่ง จัดกิจกรรมอรมขยายผลการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน โดยมีนายชม ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดมูลผลาวาส บ้านคำข่า ตำไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี <<<<<<<<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>
ประชาสัมพันธ์
Feature
Link การศึกษา