จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 143
   วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2/3 เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาช่องทางการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก นางกัลย์รวี ฉิมวิเศษเดชกุล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ฐาน ประกอบไปด้วย 1.การเลี้ยงไส้เดือนดิน 2.การเลี้ยงไก่ 3.พลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าเซล 4.การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ณ ค่าย กศน.อำเภอตระการพืชผล ,กศน.ตำบลกุศกร ,ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตำบลเกษม


                                               <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุขให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล รุ่นที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 อำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน. อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการจัดการศึกษาของ กศน.ในยุคปัจจุบันและการใช้ Application Echo English" เพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน.จากนั้นวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลบรรยายเรื่อง "การกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง