โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 09 มี.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 114
    ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดทักษะการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธฤติ ประสานสอน ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ. กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล จำนวน 120 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ที่เป็นคณะดำเนินงาน จำนวน 48 คน
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
                                                           
                                             <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอตระการพืชผลจัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรายวิชาที่ทำการสอนมี 4รายวิชา คือวิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสัตยาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 <<<<<<<<<<<<<<ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>
วันที่ 9 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวีมีสุขให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอตระการพืชผล รุ่นที่ 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2 อำเภอตระการพืชผล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอดิศักดิ์ คัมภีระ ผอ.กศน. อำเภอตระการพืชผล เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการจัดการศึกษาของ กศน.ในยุคปัจจุบันและการใช้ Application Echo English" เพื่อยกระดับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา กศน.จากนั้นวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอตระการพืชผลบรรยายเรื่อง "การกินดีอยู่ดีชีวีมีสุข" ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างยิ่ง
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 กศน.ตำบลไหล่ทุ่ง จัดกิจกรรมอรมขยายผลการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 ครัวเรือน โดยมีนายชม ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดมูลผลาวาส บ้านคำข่า ตำไหล่ทุ่ง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี <<<<<<<<<ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>