ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

smart onie for smart farmer

วันที่ 28 มีนาคม 2561 กศน.ตำบลไหล่ทุ่ง จัดอบรม smart onie for smart farmer โดยมี ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ...

วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ทำความดีด้วยหัวใจ ใส่ใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...

ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอตระการพืชผล จัดโครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ ...