กุลศิริศาสน์

Kulsirisart school

กำหนดการสอบ O-Net , LAS , NT ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 13 ม.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 7031
           

  O-Net  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

               ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน  (O-net)  ของชั้น ป.6  จากกำหนดการเดิมวันที่  1-2  กุมภาพันธ์ 2557  เลื่อนเป็นวันที่ 
8-9  กุมภาพันธ์  2557  ประกาศผลพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่  19  มีนาคม  2557
     
การสอบ  LAS ของนักเรียนชั้น  ป.5  และการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3
กำหนดสอบ  วันจันทร์  ที่  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 
 
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
O-Net สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-net) ของชั้น ป.6 จากกำหนดการเดิมวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 เลื่อนเป็นวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 19 มีนาคม 2557 การสอบ LAS ของนักเรียนชั้น ป.5 และการสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3 กำหนดสอบ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา 1. การรับสมัครนักเรียน รับนักเรียนชาย – หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยกำหนดอายุตามระเบียบของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชั้นเตรียมอนุบาล รับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี ชั้นอนุบาล 1 รับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปี ชั้นประถมศึกษา รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปี2. หลักฐานการรับสมัคร ผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานฉบับสำเนา ดังต่อไปนี้ 2.1 กรอกข้อมูลในใบสมัครที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ 2.2 สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน และบิดา- มารดา พร้อมรับรองสำเนาคนละ 1 ชุด 2.3 สูติบัตรพร้อมรับรองสำเนา 1 ชุด 2.4 รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป 2.5 สำเนาบัตรประชาชนของบิดา – มารดา 1 ชุด 2.6 นักเรียนมาสัมภาษณ์เตรียมความพร้อม 2.8 นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น ๆ ต้องนำหลักฐานการเรียนมาประกอบการสมัครด้วย 3. หลักสูตร ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนการสอนเน้นภาษาอังกฤษ 4. เกณฑ์ในการรับนักเรียน นักเรียนทั้งระดับก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์นักเรียน และทดสอบพัฒนาการทางด้านร่างกาย ภาษาและพัฒนาการ ทางสติปัญญา โดยครูชำนาญการ ในรูปแบบของการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมที่เหมาะสมแต่ละระดับชั้นเรียน เพื่อเป็นการนำข้อมูลไปใช้ใน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
               กำหนดการจัดกิจกรรมโมกขาวเกมส์  ในวันพฤหัสบดีที่  9  มกราคม  พ.ศ.  2557เป็นกิจกรรมกีฬาสีของนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา  มีกิจกรรมเกมส์  กีฬา  การแข่งขันเชียร์หรีดเดอร์  การแข่งขันเต้นแอโรบิก