-:-: โรงเรียนบ้านคลองสง :-:-

ครูและบุคลากร

วันที่ 20 ธ.ค. 2557
นายประเสริฐ  พุฒิเนาวรัตน์

ผู้อำนวยการ


 

 

            

นายสง่า   บัวนาค                                       นางนัยรัตน์  ลอยชื่น                                               นางสาวสุกัญญา  ไหมทอง
ครู ค.ศ.2                                                        ครู ค.ศ.2                                                                     ครู ค.ศ.1 

 

            

      นายอมร  พรหมมณี                                       นางสาวเรวดี  ดาวเปียก                                          นางสาวพนารัตน์  ธรรมชาติ
ครู ค.ศ.1                                                        ครู ค.ศ.1                                                                     ครู ค.ศ.1 

 

            
นางสาวประไพพรรณ  แป้นเพชร                       นางสาวสายใจ  สิงห์สนิท                                 นายสานนท์  สุดสวาสดิ์

    ครู ค.ศ.1                                                          ครู ค.ศ.1                                                              ครูผู้ช่วย
 

 

            

นางสาวชุติมา  สิงห์คง                                       นางสาวสมใจ  จันทรักษ์                                               นางสาวอาภัสรา  เย็นใจ
ครูอนุบาล 1                                                       ครูอนุบาล 2                                                                    ครูธุรการ
 

    
                          นายยงยุทธ  จิยาเพชร                                     

                                        นักการ                                                      

 -:-: โรงเรียนบ้านคลองสง :-:-

ที่อยู่ หมู่ที่ ๑๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ๘๖๑๗๐

โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๓๐ ๐๖๐ อีเมล์ : webklongsong@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th