-:-: โรงเรียนบ้านคลองสง :-:-

ครูและบุคลากร

วันที่ 22 เม.ย. 2561
นายประเสริฐ  พุฒิเนาวรัตน์

ผู้อำนวยการ


 

 

               

นางนัยรัตน์  ลอยชื่น                                   นายอมร  พรหมมณี                               นางสาวเรวดี  ดาวเปียก  
ครู ค.ศ.3                                                              ครู ค.ศ.1                                                            ครู ค.ศ.1 

 

                 

 นางสาวพนารัตน์  ธรรมชาติ                            นางประไพพรรณ  แป้นเพชร                       นางสาวสายใจ  สิงห์สนิท 
ครู ค.ศ.1                                                                  ครู ค.ศ.1                                                         ครู ค.ศ.1 

 

            
นายสานนท์  สุดสวาสดิ์                             นางประภาภรณ์  พรหมมณี                          นางสาวสมใจ  จันทรักษ์      
ครูผู้ช่วย                                                                     ครูอนุบาล 1                                                        ครูอนุบาล 2 


 

 

            

นางสาวอภัสรา  เย็นใจ                                  นายยงยุทธ  จิยาเพชร  
ครูธุรการ                                                                  นักการ
 

    
                                                            

                                                                                              

 

-:-: โรงเรียนบ้านคลองสง :-:-

ที่อยู่ หมู่ที่ ๑๓ ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร ๘๖๑๗๐

โทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๓๐ ๐๖๐ อีเมล์ : webklongsong@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th