โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ภาพการรับผลการเรียน และการประชุมผู้ปกครองรายห้องเรียน

วันที่ 25 มิ.ย. 2561

ภาพการประชุมผู้ปกครองรายห้องเรียน

วันที่  23 - 27  มกราคม   2560


 
ภาพการรับผลการเรียน   ภาคเรียนที่  1 / 2559


วันที่   14   ตุลาคม    2559 

ภาพการประชุมผู้ปกครองรายห้องเรียน


15 - 19   สิงหาคม   2559


         
      ทางโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง   เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย

เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของนักเรียน  และแจ้งคะแนนสอบระหว่างภาค   25   คะแนน