โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

Speech Club

วันที่ 22 ก.ค. 2560

นักเรียนชมรม Speech Club 
ทักษะการพูด ในหัวข้อเรื่อง "The Mysterious Cat"


นักเรียนฝึกการสัมภาษณ์พูดคุยในรายการ "ศิษย์พี่ ศิษย์น้อง" 
เด็กหญิงพนิดา  หมัดเจะเร๊ะ  และเด็กหญิงวิลาศิณี  ขุนริทธ์
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า เด็กหญิงปาณิสรา  น้อยสำลี 

นักเรียนฝึกทักษะการพูด ในหัวข้อเรื่อง "The Mysterious Cat"

เด็กหญิงธัญชนก  เทพนรินทร์  และ เด็กชายนัดวีย์  หมัดยูโส๊ะ  นักเรียนชั้น G.6นักเรียนฝึกทักษะการพูดในหัวข้อ "เรื่องที่ฉันชอบและสนใจ"

เด็กหญิงพนิดา  หมัดเจะเร๊ะ นักเรียนชั้น G.6