โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

วันที่ 22 เม.ย. 2561

ชมรมฟุตบอล

 

ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล   6   คน   เมื่อวันที่  24  -  25  มกราคม   2560

ผลการแข่งขัน

ชนะเลิศ                  ทีมสหายบันเทิง

รองชนะเลิศอันดับ  1  ทีม  MTP

รองชนะเลิศอันดับ  2  ทีม  เป็ดน้อย
ชมรมวิทยาศาสตร์


ผลงาน  เรื่อง  การทำสไลม์ปุยฝ้าย

ครูที่ปรึกษาชมรม    นางสาวมะลิวัลย์    อินทรวิเศษ ชมรมรักภาษาไทย

ผลงาน   เรื่อง  การทำหนังสือนิทาน

ครูที่ปรึกษาชมรม   นางอุไรวรรณ    กรดแก้ว ชมรมคณิตคิดอย่างไรก็ได้
 

นักเรียนร่วมกันผลิตสื่อการเรียน   ตามหน่วยการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   4  เรื่องสีเหลี่ยมมุมฉาก
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   5  เศษส่วน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   6  การคูณหารเศษส่วน

ครูที่ปรึกษาชมรม    นายเจริญ     ปิยะศาสตร์


 
ชมรม English  Vocab

 
                  นักเรียนค้นหาคำศัพท์ตามหมวดที่สนใจ   จากนั้นนำมาเขียนลงในแบบที่เตรียมไว้

                  ครูที่ปรึกษาชมรม    นางสาวธนนันท์   ชาญกาญจน์
                

 

ชมรมสืบสานความเป็นไทย

 

นักเรียนร่วมกันทำขนมโค   เรียนรู้วิธิการทำ  ช่วยกันขูดมะพร้าว   ปั้นแป้ง  

ทำกันอย่างสนุกสาน  อิ่มอร่อยกันทั่วหน้า    

ครูที่ปรึกษาชมรม   นางสาวไพรินทร์   แซ่อ้วง 


 

   ชมรมดนตรี                                                         ร่วมบรรเลงเพลงชาติ   และเพลงสรรเสริญพระบารมี  

ในกิจกรรมหน้าเสาธง    ครูที่ปรึกษาชมรม   นายฐิติกร    เหตุทอง


                                                                                                               ชมรมศิลปะ

               
 
ผลงานวาดภาพธรรมชาติด้วยสีชอล์ค    


ครูที่ปรึกษาชมรม  นางสาวปณัฏฐา   จันทร์สุข