โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ป.6

วันที่ 22 ก.ค. 2560

กิจกรรม วันสุนทรภู่
 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี

 
สาระศิลปะ    การแสดงดนตรี
 

ฝึกซ้อมโดยนายฐิติกร    เหตุทอง
 

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ผลงาน   เรื่อง   การทำขนมเจาะหู

ครูผู้สอน   นางสาวสุภาพร    สุวรรณชาติ


 สาระวิทยาศาสตร์


ผลงาน  เรื่อง   การกรองสาร

ครูผู้สอน   นางสาวมะลิวัลย์   อินทรวิเศษ 


 

สาระภาษาอังกฤษ


ผลงาน   เรื่อง   Present  Continuous  Tense

ครูผู้สอน    นางสาวธนนันท์    ชาญกาญจน์


 
สาระการงานอาชีพผลงาน     ประดิษฐ์ของที่ระลึกมอบให้แม่ด้วยกระเช้าดอกมะลิ


ครูผู้สอน    นางสาวสุภาพร   สุวรรณชาติสาระศิลปะ

 

                                     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1    

ผลงาน   การจัดองค์ประกอบศิลป์ครูผู้สอน    นางสาวปณัฏฐา    จันทร์สุข               
                                   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  
ผลงาน   ทัศนธาตุ