โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ป.5

วันที่ 22 ก.ค. 2560

กิจกรรม วันสุนทรภู่

 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี
สาระศิลปะ   การแสดงดนตรี


ฝึกซ้อมโดยนายฐิติกร    เหตุทอง

 
สาระวิทยาศาสตร์


ผลงาน   เรื่อง  การหาปริมาตรของวัสดุ

ครูผู้สอน   นางสาวมมะลิวัลย์   อินทรวิเศษ
สาระภาษาไทย

 

ผลงาน    เรื่อง  เครื่องหมายวรรคตอน

ครูผู้สอน     นางสาวไพรินทร์    แซ่อ้วง

 
สาระการงานอาชีพผลงาน    ประดิษฐ์ของที่ระลึกมอบให้แม่ด้วยดอกไม้ช้อนพลาสติก


ครูผู้สอน   นางสาวรัตนพร    บัวงาม สาระศิลปะ           ผลงาน   การจัดองค์ประกอบศิลป์


          ครูผู้สอน    นางสาวปณัฏฐา   จันทร์สุข

    
ระดับชั้น  ป.5/2