โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ป.4

วันที่ 22 ก.ค. 2560

กิจกรรม วันสุนทรภู่
 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวรรณคดี เรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 ของทุกปี


 


 


สาระศิลปะ

 

รับเกียรติบัตรการแข่งขันระบายสีถุงผ้า 
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

ผลงาน   เรื่อง  ทำขนมเจาะหู

ครูผู้สอน     นางสาวรัตนพร    บัวงาม

 

สาระวิทยาศาสตร์


ผลงาน   เรื่อง  พืชสร้างอาหารประเภทใด

ครูผู้สอน    นางสาวมะลิวัลย์    อินทรวิเศษ


 
สาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
 

ผลงาน   เรื่อง   เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ

ครูผู้สอน   นางมณี    จิตตานุภาพ 


สาระคณิตศาสตร์


ผลงาน   เรื่อง    ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมและเส้นทแยงมุม

ครูผู้สอน    นายกันตภณ    อักษรคง


 

 


สาระภาษาต่างประเทศผลงาน     เรื่อง  Present  Continous  Tense

ครูผู้สอน   นางสาวธัญญา    ยมแก้ว

 

 

สาระการงานอาชีพ


ผลงาน  ประดิษฐ์ของที่ระลึกมอบให้แม่ด้วยดอกไม้ช้อนพลาสติก


ครูผู้สอน   นางสาวรัตนพร   บัวงาม
  สาระศิลปะ


                   ผลงาน    ทัศนธาตุ


                   ครูผู้สอน    นางสาวปณัฏฐา   จันทร์สุข

.
.