โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

ผลงาน ป.1

วันที่ 22 ก.ค. 2560

กิจกรรมวันสุนทรภู่

 

นักเรียนแต่ละคนตั้งใจในการระบายสีรูปวันวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี

ซึ่งจะตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี


 

 

 

 

สาระภาษาต่างประเทศ


ผลงาน   เรื่อง   Noun

ครูผู้สอน     นางสาวเพ็ญจันทร์    วังมณี

 

 สาระคณิตศาสตร์


ผลงาน   เรื่อง   การกระจายตัวเลข

ครูผู้สอน  นางสาวอรษา   สุขสันต์

 

 
 สาระการงานอาชีพ


ผลงาน    ประดิษฐ์ของที่ระลึกมอบให้แม่ด้วยไม้ไอศกรีม

ครูผู้สอน    นางวรรณี    ยกรัตน์ สาระศิลปะ


                       
       ผลงาน      วาดภาพระบายสีวันเข้าพรรษา

     ครูผู้สอน    นางสาวปณัฏฐา   จันทร์สุข