โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

กิจกรรมในแผนก

วันที่ 23 ก.ย. 2561กิจกรรมในแผนก


กิจกรรมแข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด 12 ธันวาคม 2560

 
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 12 ธันวาคม 2560

 
บรรยากาศในกิจกรรม  วันพ่อแห่งชาติ  4 ธันวาคม 2560 

นักเรียนระดับมัธยม ช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์     

ณ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ 
 กิจกรรมอบรมเรื่องโทษภัยของยาเสพติดและวิธีป้องกัน 30 พ.ย. 60

 

กิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย   18 - 19 กันยายน  2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  18 -19 กันยายน  2560   

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

 


1. กิจกรรมเส้ยสายลายเทียน
 

2.กิจกรรมมายากลวิทยาศาสตร์ Science Show
 

3.กิจกรรมเปิดเลนส์ส่องฟ้า
 

4.กิจกรรม นักสืบสายน้ำ
 

   


กิจกกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  16 สิงหาคม 2560

 

    

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2560

 กิจกรรมอาเซียน  8  สิงหาคม  2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

จากการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน

 

 

กิจกรรมกีฬาสี 14 กรกฎาคม 2560

 


 

 


 


 


   คนดีศรีกิตติวิทย์ประจำเดือนมิถุนายน 2560ครูและนักเรียนถวายเทียนพรรษา และตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง  4 กรกฎาคม 2560  


ณ  วัดบางศาลา   ตำบลทุ่งลาน   อำเภอคลองหอยโข่ง   จังหวัดสงขลา

 

ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.ตรีชฎา แก้วเสถียร ชั้นม.3

ด.ญ.สุพิชฌาย์ แกล้วกล้าหาญ ชั้นม.3และด.ญ.อรนัชชา ยอดเมฆ ชั้น ม.2 


ได้รับรางวัลชมเชยและรางวัลขวัญใจมหาชน

จากการประกวด แต่ง...เล่นดนตรี...ร้องเพลง (อคูสติก)

ในโครงการร้อยรักแม่ ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 3 คน

ในภาพอาจจะมี 24 คน, คนที่ยิ้ม
 
   
   
   


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   26 มิถุนายน  2560 
 

คำขวัญ
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2560  

"ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด"
 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

จากการประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

 กิจกรรมอบรมอัคคีภัย   23 มิถุนายน  2560

                        นักเรียนมัธยมได้เข้ารับการอบรมอัคคีภัย  โดยคณะวิทยากรจากเทศบาลเมืองบ้านพรุทำให้นักเรียนได้รู้วิธีการป้องภัยจากอัคคีภัยในเบื้องต้นอีกทั้งจะได้เกิดความเคยชินและไม่ตกใจเกินกว่าเหตุเมื่อได้ปฏิบัติจริง
 

กิจกรรม  วันไหว้ครู

บรรยากาศ กิจกรรมวันไหว้ 8 มิถุนายน 2560
    

  

      
   
                      

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)   5 มิถุนายน 2560 


ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้   บริเวณรอบโรงเรียน

  
เพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่น ร่มรื่นและเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย                                                                                                                   


 

 
   


 


 

กิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่ 26 พฤษภาคม 2560

                      นักเรียนได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ ที่จะสามารถสอนวิธีการปฏิบัติตัว ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทีมีประโยชน์นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนรู้รักสามัคคีกัน รู้จักปรับตัว รู้จักการวางตัว รวมทั้งกิริยามารยาทที่ควรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน 


            

                                                 

กิจกรรมอบรมรักเลือกได้  วันที่  30  พฤศจิกายน   2559

“วิสัยโลกจะต้องมีรัก  แต่ให้มีสติควบคุมใจ  มิให้ความรักมีอำนาจเหนือสติ” 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านพรุ
จัดกิจกรรมอบรมรักเลือกได้ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เมื่อวันที่ 30  พฤศจิกายน  2559 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ
  

 
  
  
  
  
  
  


กิจกรรมอบรมครบเครื่องเรื่องผู้หญิง  วันที่  22  พฤศจิกายน  2559

                               จงรักนวลสงวนกายเถิดวัยสาว                        อย่ามัวฉาวเขลารักรักอ่อนไหว  
          รั
กการเรียนเพียรรู้เป็นผู้ใหญ่                                           จนเข้าใจค่อยใฝ่รักจักสุขเอย

                นักเรียนหญิงระดับมัธยมได้เข้ารับการอบรมครบเครื่องเรื่องผู้หญิง โดยอาจารย์สุภาภรณ์   โกสีย์
เมื่อวันที่ 22  พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ


  
  
  
  
  
  
  
  


กิจกรรมอบรมระเบียบวินัยทางสังคม  วันที่  22  พฤศจิกายน  2559

เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบและมีวินัย
ทางแผนกมัธยมได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาทุกคน
เข้ารับการอบรมระเบียบวินัยทางสังคมจาก ดาบตำรวจประสิทธิ์   แช่มช้อย  
เมื่อวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  ณ  ห้องอเนกประสงค์โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

  
  
  
  

  
กิจกรรมวันลอยกระทง


  
  
  
  
  
  
  


กิจกรรมฝึกงาน

 
  
  
  
  


กิจกรรมทัวร์มหาวิทยาลัยภาคใต้
วันที่ 15 - 16 กันยายน 2559


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


  
  
  
  
  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
  
  
  
  
  

 

กิจกรรมค่ายวิทย์  14-16 กัยายน 2559
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์นครศรีธรรมราช


 
  
  
  
  
  

กิจกรรมคนค้นป่า

  
  
  
  
  

กิจกรรมนักสืบสายน้ำ

  
  
  
  
  
  

กิจกรรม มัดเส้นเน้นลาย

  
  
  
  
  

กิจกรรม  walk  rally

  
  
  
  
  
  
  
  
  กิจกรรมอบรมคุณธรรม-จริยธรรม  
30  สิงหาคม  2559
โดย เจ้าอาวาสวัดชินวงศ์ประดิษฐ์  (ท่านมหาชัชรินทร์)


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  (แผนกมัธยม)
19  สิงหาคม  2559

  
  
  
  

ประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
  
  

โครงงานวิทยาศาสตร์
  
  
  


ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์


  
  
  
  
  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  18  สิงหาคม  2559

นักเรียนระดับชั้นมัธยม เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

  
  
  
  
     
  
  กิจกรรมวันอาเซียนศึกษา  8  สิงหาคม  2559

เปิดร้านจำหน่ายอาหารประจำชาติ

      
      
  
  
  
  ตอบปัญหาอาเซียน


  

ประกวดชุดแต่งกายประจำชาติ
  
  
  
  อบรมเชิงปฏิบัติการ  การบริการและการท่องเที่ยว  3  สิงหาคม  2559
  

  

กิจกรรมอบรมอัคคีภัย  1 สิงหาคม 2559

 
   


กิจกรรม "โรงเรียนสวย  ห้องเรียนงาม" ประจำเดือน มิถุนายน

   
กิจกรรมกรรมคนดีศรีกิตติวิทย์  ประจำเดือนมิถุนายน


ร่วมแห่เทียนพรรษา  3 มิ.ย 2559  
ณ  วัดชินวงศ์ประดิษฐ์   ตำบลบ้านพรุ   อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา


  
 มัธยมศึกษาปีที่ 6  ร่วมกิจกรรม  Open House  TSU

มัธยมร่วมกิจกรรมกีฬาสี ปี 59

  

  

 

กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
(คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม) (คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม)
กิจกรรมเรื่องรับปลอดภัย อย่าไว้ใจเอดส์
(คลิ๊กดูภาพเพิ่มเติม)
 
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559