โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

คุณครูแผนกมัธยม

วันที่ 22 ต.ค. 2561

ครูประจำชั้น 
 

     
คุณครูนิตยา
แจ่มประเสริฐ
  คุณครูจตุพร
บุญทิพย์
  คุณครูปราณี
ศรีรักษ์
ม.1   ม.2   ม.3
   
คุณครูนาฏชนก  จิตรมั่นธรรม   คุณครูยุพาพร  จันทร์แก้ว   คุณครูเบญจวรรณ  อารมรัตน์
ม.4   ม.5   ม.6


ครูสนับสนุนการสอน

 
         
คุณครูชลอ
พรหมเจริญ
  คุณครูฐิติกร
เหตุทอง
  คุณครูพิชามญชุ์
ศรีสินธนินี
  คุณครูสุภาพร สุวรรณชาติ
ครูพละ   ครูดนตรี   ครูนาฎศิลป์   ครูการงาน
       
คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณชาติ   คุณครูอรัญญา 
กี้ข้อ
  Mr.Aristotie Ramirez    
ครูคอมพิวเตอร์   ครูศิลปะ   ครูอังกฤษ