โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

คุณครูแผนกมัธยม

วันที่ 23 ต.ค. 2560

ครูประจำชั้น 
 

     
คุณครูนิตยา แจ่มประเสริฐ   คุณครูจตุพร บุญทิพย์   คุณครูปราณี ศรีรักษ์
ม.1   ม.2   ม.3
     
คุณครูยุพาพร  จันทร์แก้ว   คุณครูเบญจวรรณ  อารมรัตน์    
ม.5   ม.6    


ครูสนับสนุนการสอน

 
         
คุณครูชลอ พรหมเจริญ   คุณครูฐิติกร เหตุทอง   คุณครูพิชามญชุ์ ศรีสินธนินี   คุณครูสุภาพร สุวรรณชาติ
ครูพละ   ครูดนตรี   ครูนาฎศิลป์   ครูการงาน
     
คุณครูนาฏชนก  จิตรมั่นธรรม   คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณชาติ   คุณครูมันริกาญจน์  แซ่เท่า   Mr.Aristotie Ramirez
ครูคณิตศาสตร์,วิทย์   ครูคอมพิวเตอร์   ครูศิลปะ   ครูอังกฤษ