โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

คุณครูแผนกประถม

วันที่ 18 พ.ย. 2560

ครูประจำชั้นระดับชั้นประถมศึกษา

            
คุณครูสาวิฐตรี  รักชุม   คุณครูพรรณี  ไกรเสม   คุณครูปรีญา สุขสกุล   คุณครูวาสนา  เดชรัตน์
ป.1/1   ป.1/2   ป.2/1   ป.2/2
     
คุณครูสิริวรรณ  สินเสน่ห์   คุณครูกัลยา  หมัดส่าและอ่าเหล็ม   คุณครูเพ็ญจันทร์  วังมณี   คุณครูไพรินทร์  แซ่ฮ้วง
ป.3/1   ป.3/2   ป.3/3   ป.4/1
     
คุณครูมณี  จิตตานุภาพ   คุณครูเมธิณี  ประทุมทอง   คุณครูกันตภณ  อักษรคง   คุณครูมะลิวัลย์ อินทรวิเศษ
ป.4/2   ป.5/1   ป.5/2   ป.6/1
         
คุณครูเจริญ  ปิยะศาสตร์   คุณครูจุรี  ธรรมรัตน์        
ป.6/2   ป.6/3        


ครูสนับสนุนการสอน
 

         
คุณครูมันริกาญจน์  แซ่เท่า   คุณครูฐิติกร เหตุทอง   คุณครูรัตนพร บัวงาม   คุณครูสิทธินันท์ สุวรรณชาติ
ครูศิลปะ   ครูดนตรี   ครูคอมพิวเตอร์ ป.ต้น   ครูคอมพิวเตอร์ ป.ปลาย
     
คุณครูวิภากร ธรรมสุรีย์   คุณครูพิชามญชุ์ ศรีสินธนินี   คุณครูโนรี ศรีแสง   คุณครูสุภาพร สุวรรณชาติ
ครูภาษาจีน   ครูนาฏศิลป์   ครูว่ายน้ำ   ครูห้องสมุด
     
Mr.Aristotie Ramirez   Ms.Ann Babalosa   คุณครูชลอ  พรหมเจริญ   คุณครูอุไรวรรณ  กรดแก้ว
ครู Lab ภาษาอังกฤษ   ครู Lab ภาษาอังกฤษ   ครูพละ   ครูภาษาไทย