โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ประวัติ

วันที่ 20 ส.ค. 2561

       >> โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ   เดิมเป็นที่อยู่อาศัย ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นโรงเรียน ขออนุญาตเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ     วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ตัวอาคารเป็นตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ถนนแสงจันทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนางเสงี่ยม ยศพลเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ โดยเปิดระดับชั้นอนุบาล ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ได้ย้ายสถานที่ไปตั้งอยู่เลขที่ 124 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ปัจจุบันคือเลขที่ 118)และได้ขยายชั้นเรียนถึงประถมศึกษา โดยขยายปีละชั้น ในปีการศึกษา 2528


       >> ปัจจุบัน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ   เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 118 ถนนกาญจนวนิช เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ทั้งหมด 14 ไร่ 4 งาน 20 ตารางวา โดยมี นางสุกันติมา ยศพล เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 )

ปรัชญา

วิชาการเยี่ยม      เปี่ยมคุณธรรม      กิจกรรมเด่น       เน้นพัฒนาตน
   วิชาการเยี่ยม (Excellent Academics) นักเรียนกับคุณครูร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการหาความรู้ สร้างความรู้เองและพัฒนาการจัดการเรียนนักเรียนกับคุณครูร่วมเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยการหาความรู้ สร้างความรู้เองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลสัมฤทธิ์ และเพิ่มประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
เปี่ยมคุณธรรม (Strong Morals)  เน้นและปลูกฝังทั้งนักเรียนและคุณครูได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ฝึกปฏิบัติด้านความประพฤติ กิริยา วาจา มีความรัก มีความหวังดี มีน้ำใจ มีความเมตตากรุณา มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ เป็นคนดีของพ่อเแม่ ครู และบุคคลอื่นๆ อย่างภาคภูมิใจ
 กิจกรรมเด่น (Distinctive Activities) ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติได้แสดงถึงความสามารถทุกๆด้านที่มีอยู่ฝึกให้เกิดทักษะและความชำนาญเพิ่มขึ้น และรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมั่นใจ และมีความสุข
 เน้นพัฒนาตน (Focus on Self - Development) มุ่งพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนและคุณครูโดยการจัดสภาพแวดล้อมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความภาคภูมิใจต่อการพัฒนาตนเองและส่วนรวม ปลูกฝังให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมด้วย