โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ KITTIVIT BANPHU SCHOOL

ทำเนียบบริหาร

วันที่ 18 ส.ค. 2561นางสาวสุกันติมา   ยศพล
 ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ


 

นางกัญญา   จุลแก้ว

ผู้อำนวยการนางอุไรวรรณ    กรดแก้ว

รองผู้อำนวยการ / หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

                              
 นางสาวธนนันท์  ชาญกาญจน์       นางอุไรวรรณ    กรดแก้ว            นางชลอ  พรหมเจริญ       
หัวหน้าแผนกอนุบาล หัวหน้าแผนกประถม   
       และหัวหน้าแผนกสองภาษา           
      หัวหน้าแผนกมัธยม          

 

                                       
   นางกัญญา    จุลแก้ว   นางวราภรณ์    แก้วอุทัย  นางสาวปราณี      ศรีรักษ์ น.ส.เบญจวรรณ อารมรัตน์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน         หัวหน้าฝ่ายอาคาร     หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

                                                   

     
น.ส.จุธิภา  หนูเสน น.ส.จิดาพร  ยกซ้าย     น.ส.นภัสสร  เตชะวัชรานนท์
หัวหน้าฝ่ายบริการสัมพันธ์ งานธุรการ  การเงิน      งานทะเบียน จัดซื้อ