โรงเรียนกิตติวิทย์ KITTIVIT SCHOOL

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงกุลชญา พิราชัย

วันที่ 14 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 145

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาค
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ บุญทอดกฐินมีอนิสงค์มหาศาลทั้งผู้รับและผู้ให้ ในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางโรงเรียนในเครือกิตติวิทย์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ต.ค 57 ณ วัดปทุมธาราวาส (โปะหมอ) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา รวบรวมยอดเงินทั้งสิ้น 63,800 บาท จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญให้กับคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนค่ะ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ได้จัดกิจกรรม "ประกวดมารยาทไทย" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงความสุภาพอ่อนน้อม วางตัวได้ถูกต้องเหมาะสมถูกกาลเทศะตามโอกาส โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากแต่ละห้องเป็นตัวแทนชั้นเข้าประกวด มารยาทไทย
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 19 ก.ย. 57 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการประกวดการสร้างฏิทินนิทาน การสร้างหนังสือเล่มเล็ก และการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่กับอุทยานการเรียนรู้ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา