โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : อนุบาล 3/2 เรียนProject Approach เรื่อง

วันที่ 25 มี.ค. 2562
นักเรียนอนุบาล 3/2 เรียน Project Approach เรื่อง "โลมา" ได้ไปทัศนศึกษา ณ โอเอซีส ซีเวิลด์ จันทบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ของโลมา การเจริญเติบโต และการให้อาหารโลมา****โรงเรียนขอขอบคุณประธานกรรมการบริษัทไทยคอลฟินแนเรียม ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ]