โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : อนุบาล 3/5 เรียนProject Approach เรื่อง

วันที่ 16 ก.พ. 2562
นักเรียนอนุบาล 3/5 เรียน Project Approach เรื่อง "อัญมณีของดีเมืองจันท์" ได้ไปทัศนศึกษา ณ บ่อพลอยเหล็กเพชร จันทบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหาพลอยแบบโบราณ เรียนรู้และสัมผัสวิธีการขุด ร่อน ฉีด หาพลอย ด้วยการปฏิบัติเอง ในการเรียนรู้ครั้งนี้เด็กๆ ได้ฝึกความกล้าและความอดทน****โรงเรียนขอขอบคุณคุณสราวุธ พึ่งตระกูล ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]