โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : วันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย

วันที่ 20 ม.ค. 2562
เวลา 13.00 น. มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับปฐมวัย ที่ห้องประชุมอาคาร Sancta Maria ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และมีการเลือก *** ประธาน รองประธาน ฝ่ายระชาสัมพันธ์ และเลขานุการ ตามระเบียบ *** โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียนทุกท่าน **** มีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครองปีการศึกษา 2561 ****โรงเรียนขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคน ทุกท่าน ทุกระดับ ทั้งหมดในระดับปฐมวัย 24 คน ที่ท่านได้เสียสละเวลามาร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2561
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]