โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ระเบียบข้อบังคับการแต่งกายนักเรียน

วันที่ 19 ก.พ. 2562

ระเบียบข้อบังคับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ว่าด้วย เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนระดับปฐมวัย

1.