ประวัติ

วันที่ 22 ม.ค. 2561

UploadImageUploadImage

โรงเรียนจิตราวิทยา

...... ตั้ง อยู่เลขที่ 1 ถนนราษฏร์อุทิศ ตำบลวัดเกตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 4 ไร่ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2511โดยมีคุณแม่ขันแก้ว อุบลวัฒนอิสาน ซึ่งมีความประสงค์ที่จะจัดการศึกษาให้กับกุลบุตร - กุลธิดาในระแวกบ้านที่มีฐานะยากจน และชุมชนใกล้เคียงเพื่อจะได้มีความรู้อ่านออกเขียนได้และเป็นพลเมืองดีของ สังคม

       หลักสูตรที่เปิดสอนครั้งแรกเป็นหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช2503 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2511โรงเรียนได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ทุกประการ แต่ยังคงเน้นในเรื่องความรู้ คู่คุณธรรม

...... โรงเรียน จิตราวิทยาเป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับก่อนอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เปิดรับทั้งชายและหญิง
ปรัชญา : ความรู้ คู่ คุณธรรม

คำขวัญ :
มีศีลธรรม นำวินัย ตั้งใจเรียน

สีประจำโรงเรียน :
แสด - ขาว

 
ความหมายของตราโรงเรียนจิตราวิทยา

พานทอง
เปรียบ เสมือนโรงเรียน ครูอาจารย์ และบุคลากร ที่คอยโอบอุ้มดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนศิษย์ ให้เป็นผู้มีความรู้ในด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย


เพชร
รัตน แห่งความเจิดจ้า และมีคุณค่าสูงส่ง อันแสดงถึงคุณธรรม และความบริสุทธิ์ เปรียบเสมือน นักเรียนที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี พร้อมที่จะออกไปพัฒนาสังคม และประเทศชาติ


ตราโรงเรียนจิตราวิทยา
หมายถึง
พลังที่มีอยู่ในตัวของนักเรียน ซึ่งจะใช้พลังที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นพลังแห่งความปิติ ที่นักเรียนได้ประสบความสำเร็จในชีวิต