saiyokmaneekanwittaya school

“Chula North Expo 2018” ตอบแทนสังคมชาวเหนือในวาระ 100 ปีจุฬาฯ จัดกิจกรรมเสวนา, Talk Show, บรรยาย 3 วัน 3หัวข้อ , Open House พี่จุฬาฯพาน้องติว “ติวให้ถึงฝัน ผลักดันสู่รั้วจามจุรี”

วันที่ 10 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 68
 
 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ ร่วมภาคภูมิใจและเป็นขวัญกาลังใจให้กับนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันที่ร่วมผนึกกาลังกับประชาคมชาวจุฬาฯ ในงาน "Chula North Expo 2018 ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
          นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ เปิดเผยว่า งาน "Chula North Expo 2018" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ธีมงาน "Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน" เพื่อชาวเหนือ ซึ่งรายรับที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว ทางสมาคมฯ จะทาการจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตภาคเหนือต่อไป "ผมขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ และประชาชน นักศึกษา นักเรียน มาร่วมงาน "Chula North Expo 2018" ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา, Talk Show, บรรยาย 3 วัน 3หัวข้อ ปันคิด อยากเห็นภาคเหนือเป็นอย่างไร? (พัฒนาเมืองเหนือ ให้ smart แบบเหนือๆ) สุขเกษียณ สุขเกษม ในสังคมผู้สูงอายุ Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจจากผู้มีชื่อเสียง ประเทศไทย 4.0 เดินหน้าอย่างไร? และนิทรรศการร้อยเรื่องราวชาวจุฬาฯ นาเสนอประวัติและกาเนิดจุฬาฯ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจุฬาฯ ประวัติสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ"
          Chula North Expo 2018" ในธีมงาน "Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน" เพื่อชาวเหนือมีกิจกรรมในวันแรก เริ่มด้วยพิธีเปิดงานโดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวทีเสวนาด้วยการเชิญผู้ว่า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาฯขึ้นพูดในหัวข้อ "ผู้ว่า Forum" มี นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นสลับด้วยการแสดงดนตรีจากนิสิตนักร้องวงซี ยู แบนด์ โดยน้องๆนักร้องเพลงประสานเสียงและนักดนตรีจะอยู่ด้วยกันในงานตลอดสามวัน
          กิจกรรมเกี่ยวกับการบรรยาย หัวข้อ "Inspirational talk" โดยนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้แก่ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ผลิตหุ่นยนต์ชื่อว่า "ดินสอ" , คุณฐนิต วินิจจะกูล เจ้าของแฟนเพจ "เมื่อวานป้าทานอะไร", คุณธีรยา ธีรนาคนาท ผู้ร่วมก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมแคเรียร์วีซ่า , คุณเกษมธรรม สอนสง เจ้าของโรงแรม "The Library Samui" , คุณชานนท์ โควสุภัทร แฟนพันธุ์แท้ปลากัด , คุณอภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ เจ้าของแฟนเพจ "Starvingtime Officer ,และคุณรัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย หรือคุณแพท วงเคลียร์
          นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยาย เสวนาวิชาการ ที่มีแขกรับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งคณาจารย์และนิสิตเก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรจะครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ เพศและวัยของผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ หัวข้อ "ซึมเศร้า"– โรคยอดฮิตในยุค 4.0 โดยคณาจารย์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          การบรรยายภายใต้หัวข้อ "สุขเกษียณ สุขเกษม" สาหรับวัยทางาน ถึงวัยผู้เกษียณงานแล้ว มีหลายหัวข้อ – สังคมผู้สูงวัยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมไทย เตรียมพร้อมอย่างไร โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การออกแบบสถาปัตยกรรมสาหรับผู้สูงอายุ โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – วางแผนการเงินให้เกษียณอย่างสุขเกษม โดย อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น , อ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ อาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          "พัฒนาเมืองเหนือ แบบเหนือๆ" โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อานวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และอาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ"Thailand 4.0" มี – การตลาดสมัยใหม่ โดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การต่อต้านปัญหาคอรัปชั่น โดย อ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Cashless ขายของไม่ต้องถือเงิน โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ – Marketing 4.0 ทาการตลาดอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน" โดย ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายทั้งหมดที่กล่าวมาจะสลับกับการบรรยายเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ "Inspirational talk" ที่กล่าวมาข้างต้น
          และสาหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย จะมีกิจกรรม "Open House พาน้องมองจุฬาฯ" โดยคณาจารย์และนิสิตปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดภาคเหนือได้ทาความรู้จักจุฬาฯ และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของจุฬาฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า อาทิ "SME Clinic" เพื่อให้คาปรึกษาแก่นักธุรกิจโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง, กิจกรรม "พี่จุฬาฯ พาน้องติว" ติวน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายฟรี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับแฮปปี้ติวเตอร์ 7 คน 7 สไตล์ กับแ