saiyokmaneekanwittaya school

“Chula North Expo 2018” ตอบแทนสังคมชาวเหนือในวาระ 100 ปีจุฬาฯ จัดกิจกรรมเสวนา, Talk Show, บรรยาย 3 วัน 3หัวข้อ , Open House พี่จุฬาฯพาน้องติว “ติวให้ถึงฝัน ผลักดันสู่รั้วจามจุรี”

วันที่ 10 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 49
 
 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ขอเชิญพี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั่วภาคเหนือ ร่วมภาคภูมิใจและเป็นขวัญกาลังใจให้กับนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบันที่ร่วมผนึกกาลังกับประชาคมชาวจุฬาฯ ในงาน "Chula North Expo 2018 ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
          นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ เปิดเผยว่า งาน "Chula North Expo 2018" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ธีมงาน "Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน" เพื่อชาวเหนือ ซึ่งรายรับที่ได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว ทางสมาคมฯ จะทาการจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตภาคเหนือต่อไป "ผมขอเชิญชวนชาวจุฬาฯ และประชาชน นักศึกษา นักเรียน มาร่วมงาน "Chula North Expo 2018" ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา, Talk Show, บรรยาย 3 วัน 3หัวข้อ ปันคิด อยากเห็นภาคเหนือเป็นอย่างไร? (พัฒนาเมืองเหนือ ให้ smart แบบเหนือๆ) สุขเกษียณ สุขเกษม ในสังคมผู้สูงอายุ Inspiration Talk สร้างแรงบันดาลใจจากผู้มีชื่อเสียง ประเทศไทย 4.0 เดินหน้าอย่างไร? และนิทรรศการร้อยเรื่องราวชาวจุฬาฯ นาเสนอประวัติและกาเนิดจุฬาฯ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจุฬาฯ ประวัติสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ"
          Chula North Expo 2018" ในธีมงาน "Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน" เพื่อชาวเหนือมีกิจกรรมในวันแรก เริ่มด้วยพิธีเปิดงานโดยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวทีเสวนาด้วยการเชิญผู้ว่า 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาฯขึ้นพูดในหัวข้อ "ผู้ว่า Forum" มี นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลาปาง นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นสลับด้วยการแสดงดนตรีจากนิสิตนักร้องวงซี ยู แบนด์ โดยน้องๆนักร้องเพลงประสานเสียงและนักดนตรีจะอยู่ด้วยกันในงานตลอดสามวัน
          กิจกรรมเกี่ยวกับการบรรยาย หัวข้อ "Inspirational talk" โดยนิสิตเก่าจุฬาฯ ได้แก่ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ผลิตหุ่นยนต์ชื่อว่า "ดินสอ" , คุณฐนิต วินิจจะกูล เจ้าของแฟนเพจ "เมื่อวานป้าทานอะไร", คุณธีรยา ธีรนาคนาท ผู้ร่วมก่อตั้งกิจการเพื่อสังคมแคเรียร์วีซ่า , คุณเกษมธรรม สอนสง เจ้าของโรงแรม "The Library Samui" , คุณชานนท์ โควสุภัทร แฟนพันธุ์แท้ปลากัด , คุณอภิวิชญ์ เอกธาราวงศ์ เจ้าของแฟนเพจ "Starvingtime Officer ,และคุณรัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย หรือคุณแพท วงเคลียร์
          นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยาย เสวนาวิชาการ ที่มีแขกรับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งคณาจารย์และนิสิตเก่าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรจะครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ เพศและวัยของผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน ได้แก่ หัวข้อ "ซึมเศร้า"– โรคยอดฮิตในยุค 4.0 โดยคณาจารย์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          การบรรยายภายใต้หัวข้อ "สุขเกษียณ สุขเกษม" สาหรับวัยทางาน ถึงวัยผู้เกษียณงานแล้ว มีหลายหัวข้อ – สังคมผู้สูงวัยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมไทย เตรียมพร้อมอย่างไร โดย ศ.ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การออกแบบสถาปัตยกรรมสาหรับผู้สูงอายุ โดย รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – วางแผนการเงินให้เกษียณอย่างสุขเกษม โดย อ.ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น , อ.ณรงค์ฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ อาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          "พัฒนาเมืองเหนือ แบบเหนือๆ" โดย ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อานวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และอาจารย์ประจาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ"Thailand 4.0" มี – การตลาดสมัยใหม่ โดย อ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจาภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – การต่อต้านปัญหาคอรัปชั่น โดย อ.ดร.ต่อภัสสร์ ยมนาค อาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – Cashless ขายของไม่ต้องถือเงิน โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ รักษาการ Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ – Marketing 4.0 ทาการตลาดอย่างไรให้เติบโตอย่างยั่งยืน" โดย ผศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายทั้งหมดที่กล่าวมาจะสลับกับการบรรยายเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ "Inspirational talk" ที่กล่าวมาข้างต้น
          และสาหรับนักเรียนในระดับมัธยมปลาย จะมีกิจกรรม "Open House พาน้องมองจุฬาฯ" โดยคณาจารย์และนิสิตปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดภาคเหนือได้ทาความรู้จักจุฬาฯ และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ของจุฬาฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า อาทิ "SME Clinic" เพื่อให้คาปรึกษาแก่นักธุรกิจโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียง, กิจกรรม "พี่จุฬาฯ พาน้องติว" ติวน้องๆ นักเรียนมัธยมปลายฟรี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับแฮปปี้ติวเตอร์ 7 คน 7 สไตล์ กับแนวการสอนที่ไม่ซ้าใคร อีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรมบันเทิง เช่น การแสดงจากทีมนักร้องและนักดนตรี CU Band อีกด้วย ส่วนอาหารและเครื่องดื่มจาหน่ายภายในงาน เป็นการออกบูทร้านค้า ที่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ด้วยการเป็นสังคมไร้เงินสด
          นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ ยังกล่าวอีกด้วยว่า งาน "Chula North Expo 2018" จัดเพียง 3 วันเท่านั้น ในระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมงาน ร่วมกิจกรรมฟรี เพื่อเผยแพร่และกระจายความรู้ แก่ประชาชนในแถบจังหวัดภาคเหนือ ตามปณิธาน "เสาหลัก ของแผ่นดิน" เฉลิมฉลอง 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้แก่เด็กในภูมิภาคและต่างอาเภอ และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิตเก่า เพื่อสร้างความร่วมมือในการทากิจกรรมเพื่อสังคม
          สุดท้ายนี้ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ได้ขอฝากให้พี่ๆ น้องๆ นิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาช่วยกัน "สานต่อที่พ่อทา" ร่วมกันสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้าในสังคม กระจายความรู้สู่ภูมิภาค เป็นเสาหลักของแผ่นดินอย่างแท้จริง เพื่อประเทศไทยของเราเดินหน้าอย่างยั่งยืน ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน ฝากเชิญชวน ไปยังครอบครัว เพื่อนฝูง ผ่านทางการบอกต่อ สื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางอื่นๆ ที่ท่านเห็นสะดวก โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chulanorthexpo.com หรือทางเฟสบุคที่ www.facebook.com/chulanorthexpo หรือสอบถามมาได้ที่กรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ โทร 086-930-5999.
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศความร่วมมือกับ ธนาคารกสิกรไทย ผลักดันโครงการ CU NEX ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์มของมหาวิทยาลัยไปสู่การบริหารจัดการ และการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล เพื่อนำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใจกลางเมืองที่เป็น Digital Lifestyle University ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยคือ แหล่งบ่มเพาะความรู้ นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้วางยุทธศาสตร์ด้วยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี เชื่อมโยงด้านวิชาการ การบริหารจัดการ การใช้พื้นที่ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ชีวิตของนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนพื้นที่โดยรอบของจุฬาฯ เพื่อทำให้การบริหารจัดการในทุกมิติมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับทศวรรษใหม่ของจุฬาฯ สู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมชั้นนำที่มุ่งสร้างสรรค์ความรู้และผลผลิตจากการศึกษาวิจัย รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตที่เป็นนวัตกร "นวัตกรรมด้านดิจิทัล เทคโนโลยี จะเป็นแกนหลักสำหรับการขับเคลื่อนโครงการ CU NEX ด้วยความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งกายภาพและด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การทำงานของบุคลากร การพัฒนาองค์ความรู้ วิถีชีวิตทั้งภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบ ตลอดจนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่รองรับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล จึงเชื่อมั่นว่า โครงการ CU NEX จะสามารถยกระดับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้กลายเป็น "ตัวอย่างเมืองในอนาคตของโลกดิจิทัล" และขับเคลื่อนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ก้าวสู่การเป็น "Digital Lifestyle University" มหาวิทยาลัยผู้นำทางด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นใจกลางของประเทศ" นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า โครงการ CU NEX เป็นการผสานความแข็งแกร่งของธนาคาร และกสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ เคบีทีจี ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีของธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธนาคารกสิกรไทยในการสร้างสรรค์บริการและนวัตกรรมแห่งอนาคต ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ โดยมีดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อม เพื่อร่วมกันสร้างโซลูชั่นของการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของจุฬาฯ สนับสนุนกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากร ตลอดจนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน และการใช้ชีวิต ให้พร้อมก้าวสู่โลกการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล CU NEX พัฒนาแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ ทั้งคุณภาพการเรียนการสอน การทำงานของบุคลากร การพัฒนาองค์ความรู้ วิถีชีวิต ตลอดจนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่รองรับการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตของนิสิต - Virtual ID ที่มาแทนที่บัตรนักศึกษา กับโมบาย แอปพลิเคชั่น "CU NEX" นวัตกรรมเชื่อมโลกการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนิสิตให้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ทั้งระบบการลงทะเบียน การใช้ห้องสมุด การใช้งานบริการอาคารสถานที่ และการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย - ก้าวสู่ชีวิตไร้เงินสด ด้วย QR Payment บนแอป CU NEX หรือใช้บัตรนิสิต รับคะแนนสะสม แลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากร้านค้าโดยรอบมหาวิทยาลัย - เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการเรียนรู้ให้นิสิตได้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลก บนพื้นที่เรียกว่า "PLEARN Space" พัฒนาศักยภาพนิสิตและบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่โลกการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล - เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของบุคลากร ด้วยกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ด้านดิจิทัล เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบร่วมกับ KASIKORN Business -Technology Group (KBTG) - เปิดพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับสถาบันอื่นๆ เช่น กิจกรรม Tech Jam, MAPS และ ChAMP พร้อมสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้บนดินแดนแห่งเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Silicon Valley และก้าวสู่การเป็น Startup ที่พร้อมแข่งขันบนเวทีโลก ตลอดจนร่วมกันวิจัย และพัฒนาระบบประมวลผลภาษาไทย (Thai Natural Language Processing - NLP) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลด้วย - สร้าง Data Hub รวบรวมทุกข้อมูล เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมนิสิตผ่านเทคโนโลยี Machine Learning และใช้ Business Intelligence (BI) ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปออกแบบ พัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนิสิตแต่ละกลุ่ม ตลอดจนสามารถวิเคราะห์โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้ดียิ่งขี้น - พัฒนาระบบชั้นของข้อมูลใน Data Hub เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลภายใน เพื่อรักษาชั้นความลับของข้อมูล - นำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยจัดการงานเอกสารสำคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิผล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดเสวนาสุดพิเศษใน Tech Talk Season 2 #5 "ยุคการตลาดไร้ขอบเขต กับ Digital Marketing เรียนรู้กับการทำตลาด ออนไลน์ยุคใหม่" โดย คุณมิ่งขวัญ พุคยาภรณ์ ผู้บริหารสาวสวย คนรุ่นใหม่ SPU ร่วมถ่ายทอดความรู้และร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับ Digital Marketing ให้กับน้องๆนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้รับฟัง เพื่อจะได้ปรับตัวและก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดยุคไร้ขอบเขตในโลกดิจิทัลยุค ปัจจุบันซึ่ง Digital Marketing ได้กลายเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดที่มีบทบาทสำคัญอย่างมาก โดยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ถ้าเรามีโอกาสได้เรียนรู้ไว้เราก็จะได้พบกับความสนุกสนานและเอ็นจอยกับการวางแผน พร้อมกับความคิดสร้างสรรค์ หรือการปิ๊งไอเดียใหม่ๆ โดยใช้โซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในมือได้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเราจะได้เรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่เราถนัดให้เกิดประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับตนเองในที่สุด พูดง่ายๆ ก็คือทุกคนจะสามารถสร้างช่องทางหาเงินใหม่ๆ และต่อยอดความรู้ ความสามารถที่เรามีอยู่ได้นั่นเอง ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตชลบุรี เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. U Myo Myint Thanเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเทศกาล ปีใหม่ 2561 พร้อมหารือเพื่อแสวงหาโอกาสในการทำร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเมียนมาร์ โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรองสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ ประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

saiyokmaneekanwittaya school

ที่อยู่

โทรศัพท์ 0925760179 อีเมล์ : poyjirasak110@gmail.com

Engine by SchoolWeb.in.th