โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 09 ส.ค. 2561
ผู้เข้าชม : 38