อบรมนักเรียนตำบลเขวา รู้เท่าทันโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด รวมใจพิซิตไข้เลือดออก

วันที่ 09 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 27


อบรมนักเรียนตำบลเขวา  รู้เท่าทันโรคภัย ห่างไกลยาเสพติด รวมใจพิซิตไข้เลือดออก

      วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 120  คนจาก 8 โรงเรียน 


ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Life Saving) จัดอบรมที่โรงเรียนพระกุมาร มหาสารคาม โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 จุดประสงค์ เพื่อให้เด็กได้รับความรู้เรื่องการว่ายน้ำ การช่วยชีวิต การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง
คณะกรรมการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ..........................................................................................................................