โรงเรียนเทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์(ดอยอ่างขาง)

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 25 มี.ค. 2562
ประวัติ โรงเรียนเทพศิรินทร์๙

โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

           โรงเรียนบ้านคุ้ม  ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร และสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้โรงเรียนบ้านคุ้มเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเทพรินทร์  ตามโครงการเทพเป็นหนึ่ง โดยโรงเรียนบ้านคุ้มได้รับการประกาศชื่อเป็น           โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยปัจจุบันเปิดสอนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายสมชาย  เนรังษี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
            โรงเรียนเทพศิรินทร์๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
เดิมตั้งขึ้น   เมื่อวันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  โดยตั้งชื่อว่า            โรงเรียนร่มเกล้า  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น  โรงเรียนโครงการหลวง”  โดย หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี  และได้โอนโรงเรียนให้แก่ สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศจัดตั้งเป็น“ โรงเรียนบ้านคุ้ม ” เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนได้ย้ายสถานที่ตั้งมาตั้งในพื้นที่ปัจจุบัน และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีนายสมชาย   เนรังษีดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม