กลุ่มงานนโยบายและแผน

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 16 ส.ค. 2557
ผู้เข้าชม : 189ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม โดยกลุ่มงานส่ง

เสริมกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมให้คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแต่ละ

ระดับชั้นถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา วัดใกล้โรงเรียน ดังนี้ ระดับชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านทุ่ง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถวายเทียน

พรรษาวัดบุญเรือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถวายเทียนพรรษาวัดสันช้างหิน ระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถวายเทียนพรรษาวัดดอนหิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถวาย

เทียนพรรษาวัดบุญเกิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ถวายเทียนพรรษาวัดสันกลาง 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
วันที่ พฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมได้จัดประชุม เครือข่ายผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจ และเน้นย้ำข้อควรปฏิบัติต่างๆให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
นายเจริญ กาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม นำคณะครูและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้