กลุ่มงานนโยบายและแผน

แบบฟอร์มเสนอโครงการ (1)

วันที่ 19 ก.พ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  แบบฟอร์มเสนอโครงการปีงบประมาณ 2561 

เอกสารประกอบการเขียนแผนโครงการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > 
 กลยุทธโรงเรียน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >  กลยุทธแผนงาน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >   มาตรฐานการศึกษา  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศค่าเป้าหมาย2560

  (เริ่ม 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

ส่งเอกสารที่ห้อง
งานแผนงาน พร้อมแนบไฟล์ส่ง E-Mail มาที่ DKTPLANS@Gmail.com