กลุ่มงานนโยบายและแผน

บุคลากร

วันที่ 23 ก.พ. 2562

นางเกษศิริ วรินทร์รักษ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน

                                                                  
                          นางธัญฐิติ เกตุอ๊อต                นางพฤกษา พรหมเสน                   นายพัฒนา ฟ้าแลบ                           นางนุชรี ขุนน้ำ   
                    หัวหน้างานนโยบายและแผน              บริหารงานสำนักงาน                        งานประกันคุณภาพ                             งานสารสนเทศ