กลุ่มงานนโยบายและแผน

ประวัติโรงเรียน

วันที่ 23 ก.ค. 2561

โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม   เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2515
โดยมีคณะกรรมการริเริ่มก่อตั้ง  ประกอบด้วย

 • พระครูสุวรรณคณาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิด รองเจ้าคณะอำเภอดอกคำใต้
 • คุณปฐม   เชื้อเจ็ดองค์
 • คุณประยูร   อินทร์ต๊ะวงศ์ และ
 • กลุ่มพ่อค้า ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวดอกคำใต้
          เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2515  โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนดอกคำใต้ประถมศึกษาตอนปลาย(  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46) เปิดสอนแบบสหศึกษา    ซึ่งในปีการศึกษาแรกเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนายเกษม จันทรมณีโชติ    รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และมีครูบรรจุใหม่ 2 อัตรา นักเรียน 2 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 69 คนต่อมา  นายรัศมี บ้านกลาง เข้ามาเป็นผู้บริหารคนแรก และในปีการศึกษา 2523 ได้เริ่มเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 • ปี พ.ศ. 2512-2513 - ได้รับเงินบำรุงท้องถิ่นและเงินบริจาค 40,500 บาท ซื้อที่นาจำนวน    24 ไร่จากนางเย็น ธรรมขันธ์
 • ปี พ.ศ. 2514-2515 -  กองสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้บริจาคเงิน 55,000 บาทซื้อที่นาของ    นายตุ้ย  เลิศคำ  จำนาน 15 ไร่และเจ้าของบริจาคเพิ่มอีก 2 ไร่ รวมทั้งสิ้น 38 ไร่ 76.5ตารางวา  ตามหลักฐานที่รังวัดตรวจสอบ  เมื่อปี พ.ศ. 2532
 • ปี พ.ศ.2516  ผู้ปกครองได้บริจาคเงินสร้างอาคารชั่วคราว16,350 บาทและได้ย้ายมาสอนในที่ดินของโรงเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2516 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายรัศมี บ้านกลาง เป็นครูใหญ่คนแรก
 • ปี 2547 - 2550  โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม ร่วมกับสมาคมครูผู้ปกครองของโรงเรียน ได้ร่วมกันซื้อที่ดินบริเวณที่ติดกับโรงเรียน  เพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน โดยได้ทำการจัดสร้างอาคารหอสมุดชุมชนอินเตอร์เน็ตขึ้น เป็นอาคารประกอบจำนวน 2 ชั้น ชั้นล่างไว้ให้นักเรียนเป็นที่อ่านหนังสือ  สำหรับชั้นบนเป็นสถานที่ตั้งของแหล่งสืบค้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม     เป็นแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  ขณะนี้โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น  45 ไร่ 1 งาน75 ตารางวา
 • ปี 2552 โรงเรียนได้ทำการพัฒนาอาคารต่าง ๆ โดยการปูกระเบื้อง เทพื้นทางเดินอาคาร ปรับปรุงโรงอาหารให้มีพื้นที่มากขึ้น จัดสวนหย่อมให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักเรียนติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและเพิ่มพื้นที่สำหรับน้ำดื่มให้แก่นักเรียน ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลนักเรียนให้ทั่วถึงตามมุมอับต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการสร้างอาคารห้องสมุดเพิ่มเติมอีก 1 หลัง ถัดจากห้องสมุดเดิม
          O   ช่วงปิดภาคเรียนปี 2552 โรงเรียนได้ทำการทาสีอาคารทั้ง 3 หลัง คืออาคาร 1,2 และ 3
          O    ช่วงปิดภาคเรียนปี 2553 โรงเรียนได้ทำการทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบ