รายชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ม.ปลาย เทอม 2/2559

วันที่ 30 ต.ค. 2559
ผู้เข้าชม : 422

รายชื่อครูที่ปรึกษาชุมนุม ม.ปลาย เทอม 2/2559

ลำดับ ชื่อ – สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 ครูถวิล  มิ่งสมร ภาษาไทย
2 ครูพิษณุ  ปิจดี ภาษาไทย
3 ครูพัชรี  เตปิน ภาษาไทย
4 ครูนงลักษณ์  สิทธิบุญ วิทยาศาสตร์
5 ครูสิยาพัฐ  กันทะเครือ วิทยาศาสตร์
6 ครูจิราพร  ใจแปง วิทยาศาสตร์
7 ครูรัชนี  กามาด วิทยาศาสตร์
8 ครูชัชฎาภรณ์  หงษ์นวล วิทยาศาสตร์
9 ครูสมชาย  พันธุ์สันติกุล วิทยาศาสตร์
10 ครูกิตติพงษ์  เรืองชัยศิวเวท คณิตศาสตร์
11 ครูเสาวณีย์  รักมิตร คณิตศาสตร์
12 ครูสุมาลี  มูลคำ คณิตศาสตร์
13 ครูสายพิณ  กันไว สังคมศึกษาฯ
14 ครูฉัตรวิภา  โยมงาม สังคมศึกษาฯ
15 ครูคงเดช  เทพคำปิ๋ว สังคมศึกษาฯ
16 ครูมัลลิกา  เจริญเนตร ภาษาต่างประเทศ
17 ครูณัฐรดา  ระวังวงศ์ ภาษาต่างประเทศ
18 ครูปุณยวีร์  แสงมนตรี ภาษาต่างประเทศ
19 ครูสุนิสา  สุพันธ์ ภาษาต่างประเทศ
20 ครูสงัด  ปลุกเศก การงานอาชีพฯ
21 ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย การงานอาชีพฯ
22 ครูพีรยุทธ  ต่อสกุลศักดิ์ การงานอาชีพฯ
23 ครูเสกสรร  กาวินชัย การงานอาชีพฯ
24 ครูสาววินัฏฐา  นันตะสุข แนะแนว
 
* หมายเหตุ : การจัดตั้งชุมนุม/ชมรม ต้องมีการรวมกลุ่มโดยมีจำนวนตั้งแต่ 8 - 15 คนขึ้นไปถึงจะสามารถตั้งชุมนุมขึ้นมาได้ เมื่อได้จำนวนคนครบตามระเบียบแล้ว ตั้งชื่อกิจกรรมชุมนุม/ชมรม กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และขอครูที่ปรึกษาชุมนุมตามรายชื่อ เป็นครูประจำที่ปรึกษาชุมนุม แล้วแจ้งรายชื่อส่งที่ครูศุภกิจ  ศรีวรรณชัย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง