เผยแพร่ผลงานวิชาการครู

วันที่ 25 มี.ค. 2562
บทคัดย่อผลงานวิจัย : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 เรื่องงานและพลังงานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
            ผู้ศึกษา :   นางสาวสิยาพัฐ  กันทะเครือ
            ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > งานวิจัย

บทคัดย่อผลงานวิจัย : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง
         ผู้ศึกษา : นายรัฐศาสตร์  พรคุณวุฒิตำแหน่ง ครูชำนาญการ
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > งานวิจัย


เอกสารประกอบการประเมินครูต้นแบบอาเซียนในทศวรรษที่ 21 นางสาวสุมาลี     มูลคำ ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ  คศ.2
          ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ปก-เอกสารประกอบการขอรับการประเมิน-ด้านที่-1 
          ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสู่อาเซียน-อังกฤษ 

เอกสาร รายงานผลการใช้ชุดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา  สาระภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ของ นางมูรติ จัดของ ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 35 ปี 2559
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานผลการใช้ชุดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละโดยใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของ นายอุเทน  ระวังวงศ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
           ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์