งานการเงินและบัญชี

วันที่ 25 มี.ค. 2562
ขั้นตอน, วิธีการและเอกสาร  หลักฐานประกอบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ขั้นตอน วิธีการ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > งบหนาเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > แบบ-8708-ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 0994000436122

แบบฟอร์มค่าจ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าเช่าสถานที่
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ค่าจ้างทำอาหาร
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ค่าจ้างทำอาหารว่างและเครื่องเครื่องดิ่ม   
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ค่าตอบแทนวิทยากร  
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ค่าเช่าสถานที่