สัญลักษณ์/สี/คำขวัญประจำโรงเรียน

วันที่ 21 ม.ค. 2562

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน


อักษรย่อ จ.ว. คือ แจ้ห่มวิทยา อยู่ใต้พระธาตุวัดอักโขชัยคีรี ซึ่งเป็นที่เคารพบูชา เสมือนหนึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้ให้แสงสว่างทางปัญญาแก่ชาวโลก

สีประจำโรงเรียนแดง - ขาว คือ กล้าคิด กล้าทำ มีคุณธรรมประจำใจ
สีแดง  หมายถึง  ความรักชาติ ความเสียสละ ความกล้าหาญ
สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความจริงใจ มีคุณธรรม

คติพจน์

อสาธํุ สาธุนา ชิเน   ความหมายคือ พึงชนะความชั่วด้วยความดี

คำขวัญประจำโรงเรียน

การเรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งครัดคุณธรรม เพื่อนำสังคม พัฒนาตนสู่ศักยภาพความเป็นพลโลก