บุคลากรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

วันที่ 25 มี.ค. 2562
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน

1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. คณิตศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์
5. ศิลปะ
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ภาษาต่างประเทศ
8. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
9. อุตสาหกรรม
10. แนะแนว
11. สนับสนุนการสอน