วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วันที่ 21 ม.ค. 2562

วิสัยทัศน์

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
และมาตรฐานสากล