โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันปัจฉิมนิเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง จัดงานวันปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงาน ด้าน"สะเต็มศึกษา" ณ สหราชอาณาจักร (ป...

นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับการคัดเลือกจาก สสวท.และกระทรวงศึกษาธิการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การนำเสนอผลงาน 1 ใน 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการศ...

วันที่ 27-28 มีนาคม 2559 ครูเสกสรร กาวิชัย ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง ...

ข่าวการศึกษาไทย by blog.eduzones.com
ค่าย PHARMCAMP UBU 2014 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 10 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 1 ...
ค่ายเพาะกล้า ครั้งที่ 10 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กำหนดการรับสมัคร :รับสมัครถึง วันที่ 2 มกราคม 2558 วันจัดค่าย :วันที่ 30 มกราคม 2558 ...
ค่ายเด็กเซียน ครั้งที่ 2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณสมบัติผู้สมัคร :นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์, ...