ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เรื่อง การจ้างสอบราคาการก่อสร้างแบบส้วมมาตรฐาน ชาย

วันที่ 04 พ.ย. 2556
ผู้เข้าชม : 1578
ด้วยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยนางช่อฟ้า  ม่วงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาการก่อสร้างแบบส้วมมาตรฐานชาย 6 ที่ /49 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ ด้วยงบประมาณจำนวน 599,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สร้างห้องน้ำชาย 57
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุม ได้ที่ ลิงค์นี้ http://www.wisstech.net/web_register/?name=student
ประชาสัมพันธ์ การปริ้นท์สลิปเงินเดือน สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนแจ้ห่มวิทยาครูและบุคลากร สามารถตรวจสอบเงินเดือนและปริ้นสลิปเงินเดือนของท่านได้ตามเว็บไซค์นี้ http://www.cws.ksom.net โดย User ให้ใช้รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ส่วน PassWord ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องธุรการ
ด้วยโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยนางช่อฟ้า ม่วงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาการก่อสร้างแบบส้วมมาตรฐานชาย 6 ที่ /49 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ ด้วยงบประมาณจำนวน 599,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สร้างห้องน้ำชาย 57