ศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา

ติดต่อเพื่อนเก่า

วันที่ 05 ก.พ. 2558
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล เดิม รุ่น ปีที่จบ เบอร์โทร อีเมล์
1 ใกล้รุ่ง อยู่อ่วม     พ.ศ.2531 0879841594 ,0868063792  
2 นายรังสรรค์ ธรรมชัย     2527 0898537383 dong_ra@hotmail.com
3 น.ส.มุทิตา หาเม็ดดี     2551 0983400010 mutita.tb@gmail.com
4 ณิชานันท์ ไหลหลั่ง ศิราภรณ์ ไหลหลั่ง   2527 E17 0816011237 tukkata-55@hotmai.co
5 วรุตม์ ทองจรัส วรุตม์ ทองจรัส   ไม่แน่ใจระหว่าง 2541 กับ 2542 095-253-2523 varut2523@gmail.com
6 นายวีระวัฒน์ ไชยรัตน์   2530 2530 0900071981 pom25109969@gmail.co
7 พิชัย เอกกมลวิวัฒน์ พิชัย แซ่เลี้ยง   2529 0869078891 Pom009prakran@hotmai
8 นายณรงค์ จันทร์เปรม       0935759539 aeny_us@hotmail.com
9 มนัสนันท์ แก้วกองทรัพย์ กุหลาบ เทียบท้าว     087-9200134 manussanan1986@gmail
10 นายก้องกฤดิ บุณยสิงห์     2527 081-859-5812 kongkrit@almond.co.t
11 วาทินี ปทักขินัง วาทินี ปทักขินัง   2533 0850868672 maem8672@gmail.com
12 ไตรสิทธิ์ ทองแดง มงคล ทองแดง   2534 0818249527 mkvnn@yahoo.com
13 กรกมล นัฐีขันติกุล อรทัย แซ่ฉุ่ย   2542 095-061-6455 aorn_day@hotmail.com
14 รัศมี ศรีวิรัตน์ รัศมี โขมมัย 3 พ.ศ.2516 081-3312355  
15 เรณุกา จาอาบาล เรณุกา สว่าลึก   2545 085-0335040 pakkadnew@gmail.com
16 นิชาวรรณ ทวีวิรัช สุทธิจิตร บัญชามณีโรจน์   2522 0890083733 nichawan_ t@hotmail.
18 ธวัชชัย พันธุ     2539 0896528839 Aeky1@hotmail.com
19 นางสาววลัยลักษณ์ อินทร์นอก 2549   0612396967 bow_zippo@hotmail.co
20 ฉัตรทิพย์ ช้างเจริญ     2555 0955318035 nunay-jung@hotmail
21 นางสมดี วรรณโสกเชือก น.ส.สมดี แสงกิจพร   2529 02-2011611 somdee.wan@mahidol.a
22 นาย จรัล ผูกพันธ์ - 4 2520 02-865-2564 , 085-275-8892 pookpun30@gmail.com
23 เลอศักดิ์ ปรีชารัตน์     2525   lemonklean@hotmail.c
24 ณัฐญา แซ่เล้า   45 45 0849279745 ิีbu_nut@hotmail.com
25 พจมาน บุญมาก          
26 มณฑล เตชะปัญญานันท์ ทรงเกียรติ แซ่แต้   2534   techapanyanun1@gmail
27 นายมานะ ปานนพภา     2529   mpaudit@hotmail.com
28 กันยา ศิริสมบูรณ์ กันยา ศิริสมบูรณ์   2538 085-555-1787 misskanya_27@hotmail
29 นายวรพงษ์ สุขเขตร์     2523    
30 น.ส.ธิดารัตน์ สร้อยสิงห์   55 2555 0992302885 arm.doo.dee@gmail.co
31 สุพจน์ พินองรัมย์     2548   sudpot_p@hotmail.com
32 นายรุ่งณภัส เขื่อนแก้ว นายรุ่ง เขื่อนแก้ว   2548   mrrungnapat@gmail.co
33 นายกฤษณะ ศานติสิงหนาท   .... 2540 0884959709 kitcupd@gmail.com


 visitor 
website counter