วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

ประวัติสถานศึกษา

วันที่ 26 มิ.ย. 2561

 UploadImage

โรงเรียนเจริญมิตรพณิชยการ  เดิมชื่อโรงเรียนเจริญมิตรอาชีวศึกษา  ได้ขออนุญาตเพื่อเปิดทำการสอนในปี   พ.ศ. 2522  โดยมี  นายเจริญ  บุญนำ  เป็นผู้ก่อตั้ง  ได้รับอนุญาตเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พ.ค. 2522  ใช้ชื่อย่อว่า จ.ม.พ.  โดยมีนายเจริญ  บุญนำ  เป็นผู้รับใบอนุญาต  นายศิริพงศ์    แก้วสินธุ์  เป็นผู้จัดการ  และนางอำไพ  แก้วสินธุ์เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา  2522  วิชาที่สอนคือ  วิชาพณิชยการหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  ถึงชั้นประโยควิชาชีพ (ปวช.)  รับนักเรียนไป-กลับ

      ปีการศึกษา  2524  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก  โรงเรียนเจริญมิตรอาชีวศึกษา  เป็นโรงเรียนเจริญมิตรพณิชยการ

      ปีการศึกษา  2540  ได้เปลี่ยนแปลงแผนการเรียนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2524
ประเภทพาณิชยกรรม  สาขาการบัญชี  เป็นแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538  ของกรมอาชีวศึกษา  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม    สาขาการบัญชี

     ปีการศึกษา  2544  ขออนุญาตแต่งตั้งนางอำไพ  แก้วสินธุ์  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต

     ปีการศึกษา  2546  เปลี่ยนแผนการเรียนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ. 2538  เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พ.ศ. 2545  ปรับปรุง  พ.ศ. 2546  และได้ขออนุญาตเปิดทำการสอน  สาขางานการขาย

     ปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้ขออนุญาตให้เปิดทำการสอนสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และแต่งตั้งนางอำไพ  แก้วสินธุ์   เป็นผู้รับใบอนุญาต

     ความมุ่งหมายในการจัดตั้งโรงเรียนเจริญมิตรพณิชยการ เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนในท้องถิ่นได้มาศึกษาเล่าเรียน  โดยผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก  ในการที่ให้บุตรหลานไปเข้าเรียนในโรงเรียนไกล  ๆและเพื่อยกระดับการศึกษาในท้องถิ่นให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิม