โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา

วันที่ 19 ก.พ. 2556
ผู้เข้าชม : 1036
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556
ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3
ได้รับการประเมินในโครงการ การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับประเทศ
โดยทางโรงเรียนบ้านกอกหนองผือได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในอำเภอโกสุมพิสัย
เข้าร่วมแสดงผลงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3ได้รับการประเมินในโครงการ การส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา ระดับประเทศโดยทางโรงเรียนบ้านกอกหนองผือได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในอำเภอโกสุมพิสัยเข้าร่วมแสดงผลงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา
นักกีฬาคนเก่ง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในกีฬาบาสเกตบอล1. นายนัทธี ธรรมจิตร์2. นายกิตติศักดิ์ เครือศรี3. นายฤทธิเกียรติ ดีสีคอน4. นายกวิน ช่วยแสง5. นายปิยะชัย สุขสม6. นายวิทวัส ราษฎร์ลือ7. นายรุ่งเรือง ถูสินแก่นนักกีฑา รองชนะเลิศอันดับที่ 2 วิ่ง 4x 400 เมตรเด็กชายนครินทร์ มาธุระนายฤทธิเกียรติ ดีสีคอนนายวุฒิชัย ถาปราบมาตย์นายรุ่งเรือง ถูสินแก่น